Skriv ut

Fjällkunskap- en del av vårt natur och kulturarv

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Uncategorised

Interregprojektet ”Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv”

 - Attraktiv paketering och förmedling av hållbar fjällkunskap om gränsfjällen kring Sylarna i synnerhet men även om fjällen i allmänhet. Målgruppen är bred.

Detta interregprojekt som Naboer AB är projektägare till, kommer att pågår från 1 januari 2016 - 30 december 2018. 

Syftet är att skapa en ökad kunskap och förståelse kring förutsättningarna som råder i Gränsfjällen kring Sylarna i synnerhet men även i fjällen Sverige-Norge i allmänhet. Den ökade fjällkunskapen ska ge en större insikt, säkerhet och upplevelse för den enskilde när hen vistas i fjällmiljö. Dessutom blir det lättare för fjällets aktörer/gäster/ungdomar att förstå syftet med olika naturskydd, renskötselns utmaningar, klimatets påverkan, myndigheternas roll, den ”nya” besöksnäringen och dess innovativa aktiviteter mm.   

 

Projektet har konstruerats med ettv stort antal partners och ska genomföras tillsammans med dessa kompetensbärare inom fjällfrågor. De olika insatserna riktar sig till målgrupperna i kategorierna aktörer/organisationer/arrangörer som verkar i området, besökande gäster i området men även allmänheten generellt och däribland speciellt ungdomar. 

Skriv ut

Naboer AB 20 år

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Uncategorised

Den 1 mars 1995 bildades Naboer AB. Detta skedde på Sandvika fjellstue i Verdal. I samband med årsstämman 28 maj på Stiklestad, uppmärksammades detta 20 årsjubileum med ett särskilt program.

 

Skriv ut

Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Uncategorised

Sylarnaområdet är ett svensk-norskt område som har ett stort turistiskt tryck och förväntningarna är att besöksantalet ökar i framtiden. Detta är en utmaning och ställer stora krav på hur turismutvecklingen ska hanteras vid sidan om en aktiv renskötsel som med åren blivit alltmer trängd samtidigt som fokus måste finnas på ett naturmiljö- och kulturmiljöskydd.
Naboer AB har sedan 2009 engagerat sig i problematiken kring Sylarna. Detta har skett genom en serie mindre Interregprojekt där Naboer AB som projektägare arbetat ”lyhört”, tålmodigt och processorienterat med de aktörer som finns i området och även tillsammans med myndigheterna. Senast i raden är en förstudie - Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna. Projektet startade 2012-05-01 och avslutades 2014-08-31. Syftet vara att presentera olika modeller för hur man långsiktigt skulle kunna hantera besöksnäringens utveckling på ett hållbart sätt i Sylarnaområdet.

Förstudien har redan innan projektets slut, resulterat till att den 11 februari så bildades föreningen "Gränsfjällen Sylarna i samverkan". Det är en unik förening både vad gäller syfte och medlemmarnas sammansättning. Föreningen har medlemmar både från Norge och Sverige som är fjällets aktörer som på något sätt påverkar eller påverkas av en växande besöksnäring i Sylarnaområdet. T ex samebyar, turistföreningar, entreprenörer, serviceföretag, boendeanläggningar, större events och även offentliga myndigheter.

På Ånns kursgård den 11 februari 2014, bildades föreningen "Gränsfjällen Sylarna i samverkan"

                                                                              

Syftet med föreningen är Föreningens målsättning är att säkerhetsställa en hållbar, ansvarsfull och långsiktig hantering av besöksnäringens utvecklingen i dessa gränsfjäll. Plattformen är i huvudsak ett vägledande forum med den gemensamma värdegrunden ”Sylarnadeklarationen” som bas.

Så här formuleras värdegrunden som tillsammans ska förvaltas och utvecklas:

” Vi vil arbeide for en økt forståelse

av forholdet mellom natur, kultur og menneske.

                                            La respekten for denne forståelsen prege våre valg

både som enkeltindivid og i fellesskap.

                                           Vi vil i felleskap utvikle våre fjellområder

slik at alle gjester i reinens rike finner gleden med å leve naturvennlig.”  

Föreningen har fortsatt växa även projektets slut och medlemmarna har engagerat sig att ringa in de mest prioriterade aktiviteterna som bör verkställas i området. Dessa är en del med nyckelord som ”betesro, kanalisering, tillrättaläggning av leder”. Den andra delen är att förmedla kunskap och information om ”verklighteten i gränsfjällen”. Aktiviteterna kommer få flera olika utryck och rikta sig både till beskökande och till de verksamma aktörerna i området. Det arbetas med att formulera ett större interregprojekt för att kunna verkställa föreningens behov.

Föreningen har även en hemsida www.grensefjellen.com och en facebookgrupp som heter ”Gränsfjällen Sylarna i samverkan”.

Här hittar du projektets slutrapport.

Skriv ut

Förstudie: St Olavsloppet 2.0 - en utvecklingsplan

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Uncategorised

St Olavsloppet har funnits sedan 1988 och är ett av Jämtland och Tröndelags största motionsarrangemang. Loppet har haft en mycket god utveckling de senaste åren där såväl antalet löpare som antalet lag har ökat.

För att ta tillvara och förvalta den långa traditionen, den höga kompetensen, de många erfarenheterna men också den positiva trenden så inleddes en förstudie via Interreg som skulle studera, och lägga en plan för hur St Olavsloppet skulle kunna utvecklas vidare. Projektperioden var 2013-09-01 – 2014-08-31. Naboer AB stod stod för projektägarskapet samt för projektledning.

St Olavsloppet har lyckats överleva och växa just genom att man har gjort anpassningar, lyssnat på deltagarna och arbetat med förändringar för att hålla sig aktuell och attraktiv.

I denna anda ville förstudien fortsätta att se på möjligheter men även de utmaningar som St Olavsloppet har i framtiden.

För trots att trenden pekar uppåt för loppet, och att loppet ligger helt i linje med annan utveckling inom friskvård, motion, hälsa och löpning så finns det också reella utmaningar att ta tag i.

St Olavsloppet arrangeras i princip på ideell basis och ett antal människor lägger ner massa oavlönat arbete för att planera och genomföra loppet. Dessa personer utgör loppets självklara stomme och loppets skulle vara omöjligt att genomföra utan deras insatser. Problemet är att lämna över ”stafettpinnen” till en yngre generation. Detta är en av de stora utmaningar St Olavsloppet står inför.

Därför önskade man att förstudien skulle undersöka andra möjligheter att organisera arbetet på med en förhoppning om att kunna hitta en driftsform som möjliggjorde åtminstone delvis avlönad personal. Detta utan att St Olavsloppet själ och goodwill skulle förändras. Utifrån en tuffare konkurrens på sponsormarknaden bör loppet hitta en egen starkare ekonomisk motor för framtiden.

Andra aspekter som förstudien undersökte är hur man skall hantera det ökade deltagarantalet och vilka konsekvenserna kan bli om antalet fortsätter att öka. Förstudien såg på trafiksituationen och miljöpåverkan men också hur man skall bibehålla upplevelsen och kvalitén för deltagarna även om man växer.

En annan intressant sak som också genomfördes var en test tillsammans med Mittuniversitet där man ser på möjligheten för handikappade, rullstolsbundna att delta på samma villkor som fullt friska genom omräkningstabeller.

 

Under arbetet med att samla in fakta och underlag för vidare analyser blev det tydligt att St Olavsloppet hade brister i sin interna organisation. Bland annat saknades formella avtal mellan huvudägarna till loppet samt dokumentation och rutiner för att kvalitetssäkra loppet. Under projekttiden kunde dock förstudien presentera såväl avtalsförslag samt förslag till avsikts- och inriktningsdokument. Dessa dokument antogs av St Olavsloppets huvudmän och genom detta så kunde arbetet med att skapa en långsiktig utvecklingsplan för St Olavsloppet fortsätta.

 

Men vi bedömer ändå att förstudien på ett konkret och handfast sätt har bidragit till att säkra St Olavsloppets framtid, både genom det faktum att befintliga organisation nu är mer samspelt och tydligare organiserad. Men också genom att St Olavsloppet har fått ett bra underlag och rekommendationer att utgå ifrån när de skall ta nästa steg av utveckling och förädling.

Ett tydligt bevis på att St Olavsloppets huvudmän, Jämtland Härjedalens Friidrottsförbund  och St Olavsloppet A/S, anser att de fått hjälp genom förstudien och att de vill fortsätta på den väg som förstudien stakat ut är att de har inkommit med en formell ansökan till Naboer AB om hjälp med att formulera, och ansöka om ett nytt större, framtida INTERREG-projekt. Detta projekt skulle bland annat  att arbeta vidare med de potentiella utvecklingsområden som förstudien identifierat samt att arbeta fram en lämplig driftsorganisation som kan förvalta, förädla och utveckla St Olavsloppet och som kan ta över när de ideella krafterna inte längre räcker till. Detta projekt kommer ha som en tydlig målsättning att starta upp ett antal nya aktiviteter för att öka intäkterna men också får att skapa en större effekter för folkhälsan, föreningslivet och skapa mervärden i regionen.

 Här hittar ni projektets fullständiga slutrapport 

 
   


Det som genomsyrat hela förstudien och initiativet till den är att inget arrangemang är så bra att det inte går att utveckla. Tvärtom är det så att ett arrangemang som står stilla, långsamt går bakåt! Utveckling skall vara ett uttalat mål och strategi för att bibehålla och öka St Olavsloppets good-will, attraktionskraft och positiva effekter även under de kommande 25 åren!

Fler artiklar...