Skriv ut

Fjällkunskap- en del av vårt natur och kulturarv

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

”Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv”

Naboer AB har varit projektägare för Interregprojektet ”Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv” som bedrevs från 1 januari 2016 till sista mars 2019.

Projektet målsättning har varit att bidra till ett långsiktigt hållbart fokus sprida kunskap om förhållandena i våra Gränsfjäll på olika sätt och inom relevanta teman. Fjällkunskapen ska ge individer insikt och kunskap kring det känsliga arv vi har att gemensamt vårda och hur vi var och en på bästa sätt ska förstå att ta del av fjällens fantastiska storslagenhet utan att påverka i negativ riktning. En annan viktig aspekt är att individen ska kunna känna en trygghet att besöka fjällen och detta genom ökad kunskap.

Projektet har varit en katalysator, samordnare och rationell möjliggörare till att förmedla relevant och nyttig information om villkoren kring fjällmiljön. De viktigaste långsiktiga effekterna vi är ute efter att bidra till är:

Att människor får en positiv, lockande och trygg känsla kring att uppleva/besöka fjällen

Att kunskapen skapar en insikt av att värna om vårt natur- och kulturarv i fjällen.

Att förståelsen ökar kring förvaltning, renskötsel och besöksnäring

Målgrupperna har varit främst skolungdom samt gäster och potentiella gäster i fjället. Vi har även spridit Fjällkunskap inom och tillsamman med det redan kompetenta fjällnätverket.

Vårt operativa arbetssätt kan beskrivas så här:

Att paketera och distribuera fjällkunskap på nya pedagogiska sätt. Vi har jobbat med att synkronisera och implementera insatserna i befintliga samarbetsorganisationers verksamheter och befintliga system så att att insatserna har en stor chans att fortsätta även efter projektets slut. Vi har också satt ihop nya konstellationer av samarbetspartners som hittar mervärden i att tillsammans genomföra aktiviteterna. Vi hat tänkt lite “utanför boxen” för att hitta nya arenor där vi kan uppnå mest effekt och tydligt nå målgrupperna.

Resultaten kan kort sammanfattas så här:

Det blev ganska precis 100 st operativa aktiviteter som genomfördes under projekttiden. En del har genomförts flera gånger i ett led av utveckling.  Det har vid dessa aktivitetstillfällen engagerats ca 11 000 personer varav ca 5 000 är barn och unga under 25 år. Ca 60 % av huvudaktiviteterna har en fortsättning efter projekttiden slut. Det är för oss ett mycket tillfredsställande resultat.  

Vi har vi nått ut med Fjällkunskapsinformation via sociala medier, digitala kanaler och trycksaker till minst 535 000 personer.

Kontakta Naboer AB om slutrapporten önskas   


Skriv ut

Naboer AB 20 år, 2015

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

i mars 1995 bildades Naboer AB på Sandvika Fjellstue i Verdal det är alltså 20 år sedan. Detta 20-årsjubileum uppmärksammande med ett särskilt program i samband med Naboer AB's årsstämma på Stiklestad. Tidigare ordföranden och vice ordförande var inbjudna och kunde berätta om sina minnen med bolaget.

Skriv ut

Förstudie: Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

Sylarnaområdet är ett svensk-norskt område som har ett stort turistiskt tryck och förväntningarna är att besöksantalet ökar i framtiden. Detta är en utmaning och ställer stora krav på hur turismutvecklingen ska hanteras vid sidan om en aktiv renskötsel som med åren blivit alltmer trängd samtidigt som fokus måste finnas på ett naturmiljö- och kulturmiljöskydd.
Naboer AB har sedan 2009 engagerat sig i problematiken kring Sylarna. Detta har skett genom en serie mindre Interregprojekt där Naboer AB som projektägare arbetat ”lyhört”, tålmodigt och processorienterat med de aktörer som finns i området och även tillsammans med myndigheterna. Senast i raden är en förstudie - Plattform för hållbar turistisk utveckling kring Sylarna. Projektet startade 2012-05-01 och avslutades 2014-08-31. Syftet vara att presentera olika modeller för hur man långsiktigt skulle kunna hantera besöksnäringens utveckling på ett hållbart sätt i Sylarnaområdet.

Förstudien har redan innan projektets slut, resulterat till att den 11 februari så bildades föreningen "Gränsfjällen Sylarna i samverkan". Det är en unik förening både vad gäller syfte och medlemmarnas sammansättning. Föreningen har medlemmar både från Norge och Sverige som är fjällets aktörer som på något sätt påverkar eller påverkas av en växande besöksnäring i Sylarnaområdet. T ex samebyar, turistföreningar, entreprenörer, serviceföretag, boendeanläggningar, större events och även offentliga myndigheter.

 

På Ånns kursgård den 11 februari 2014, bildades föreningen "Gränsfjällen Sylarna i samverkan"

Syftet med föreningen är Föreningens målsättning är att säkerhetsställa en hållbar, ansvarsfull och långsiktig hantering av besöksnäringens utvecklingen i dessa gränsfjäll. Plattformen är i huvudsak ett vägledande forum med den gemensamma värdegrunden ”Sylarnadeklarationen” som bas.

Så här formuleras värdegrunden som tillsammans ska förvaltas och utvecklas:

” Vi vil arbeide for en økt forståelse

av forholdet mellom natur, kultur og menneske.

                                            La respekten for denne forståelsen prege våre valg

både som enkeltindivid og i fellesskap.

                                           Vi vil i felleskap utvikle våre fjellområder

slik at alle gjester i reinens rike finner gleden med å leve naturvennlig.”  

Föreningen har fortsatt växa även projektets slut och medlemmarna har engagerat sig att ringa in de mest prioriterade aktiviteterna som bör verkställas i området. Dessa är en del med nyckelord som ”betesro, kanalisering, tillrättaläggning av leder”. Den andra delen är att förmedla kunskap och information om ”verklighteten i gränsfjällen”. Aktiviteterna kommer få flera olika utryck och rikta sig både till beskökande och till de verksamma aktörerna i området. Det arbetas med att formulera ett större interregprojekt för att kunna verkställa föreningens behov.

Föreningen har även en hemsida www.grensefjellen.com och en facebookgrupp som heter ”Gränsfjällen Sylarna i samverkan”.

 

Här hittar du projektets slutrapport.

Skriv ut

En karolinerförening mot vision 2018

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

1996 fick Naboer AB i uppdrag att långsiktigt utveckla och koordinera samarbetet kring "Armfeldts Karoliner". Denna dramatiska händelse 1718-1719 har präglat både Jämtland och Tröndelag. Karl XII fälttåg hade som avsikt att inta Trondheim men det hela slutade med en katastrof där 3000 man frös ihjäl i gränsfjällen mellan Tydal och Handöl. Denna historia har många intressanta sidor och stories.

Naboer AB har genom åren, tillsammans med ett väl utvecklat nätverk i Jämtland och Tröndelag skapat mängder av arrangemang och aktiviteter som teatrar, vandringar, ritter, föreläsningar mm. Ett antal karolinercenter har etablerats och gemensam produktutveckling, marknadsföring samt informationsspridning har ständig varit på agendan. Interregsystemet varit ett positivt verktyg att genom projekt kunna genomföra delar av planerna.

Inför det stundande 300 års markeringen år 2018 så skapades ytterligare ett interegprojekt.  
Projektet "En Karolinerförening mot vision 2018" var ett tre-årigt INTERREG- projekt som påbörjades i juni 2011 och avslutades i augusti 2014. Huvudsyftet med projektet var att samla de uppbyggda nätverken i en förening som kan agera långsiktig huvudman för karolinerfrågor i Jämtland och Tröndelag. Den ”Jämt-Trönderska föreningen Armfeldts Karoliner” (JTAK) bildades i mars 2012 och är till både till sin konstruktion och sammansättning representerad i såväl Sverige som Norge.

Dessutom syftade projektet till att göra omfattande upprustning och innovativ utveckling av infrastruktur, information och faciliteter som är kopplat till karolinernas historia och framför allt hur man som kulturhistoriskt intresserad besökare kan ta del av och uppleva historien. Ledord för projekt har varit att göra historien: Mer känd, mer levandegjord och mer tillgänglig.

Detta har framför allt skett genom att utveckla besöks- och informationsupplevelser där man kombinerar ett fysiskt besök på en historisk plats med modern teknik vilket gör det möjlighet att presentera historiska översikter och sammanfattningar, teatraliska ljudåtergivningar, filmer, teckningar och bilder för att en besökaren på plats skall kunna ta del av historien. Denna satsning på modern teknik har också lett till att intresserade kan ta del av historien och upplevelsen på distans genom virtuella besök över internet genom t ex Google Earth. Projektet tror och hoppas att en stor del av dessa distansupplevelser också leder till fysiska resor och besök av regionen. Projektet har också arbetet med mer traditionell informationsförmedling genom trycksaker och skyltar. En viktig del har varit att utforma dessa enligt en speciellt framtagen grafisk profil.

 

Ytterligare en viktig del i projektet har varit att arbete med skolan och ungdomar. Detta har skett genom befintliga skolsystem i Sverige och Norge. Dels genom det som i Norge heter ”Den kulturelle skolesekken (DKS)” och det som i Sverige heter ”Skapande skola”. Genom dessa två system har två olika upplägg skapats och även efter projektets slut forsätter delar av dessa aktiviteter utvecklas t e x genom Jamtli. Förhoppningen är att genom ungdomarnas förståelse av vår egen historia hoppas vi bättre kunna ge dem förståelse om vår samtid och dess konflikter.

Mer information hittar ni på www.karoliner.com och här hittar ni slutrapporten.

 

Skriv ut

Förstudie: St Olavsloppet 2.0 - en utvecklingsplan

Skriven av Lennart Adsten. Posted in Pågående aktiviteter

St Olavsloppet har funnits sedan 1988 och är ett av Jämtland och Tröndelags största motionsarrangemang. Loppet har haft en mycket god utveckling de senaste åren där såväl antalet löpare som antalet lag har ökat.

För att ta tillvara och förvalta den långa traditionen, den höga kompetensen, de många erfarenheterna men också den positiva trenden så inleddes en förstudie via Interreg som skulle studera, och lägga en plan för hur St Olavsloppet skulle kunna utvecklas vidare. Projektperioden var 2013-09-01 – 2014-08-31. Naboer AB stod stod för projektägarskapet samt för projektledning.

St Olavsloppet har lyckats överleva och växa just genom att man har gjort anpassningar, lyssnat på deltagarna och arbetat med förändringar för att hålla sig aktuell och attraktiv.

I denna anda ville förstudien fortsätta att se på möjligheter men även de utmaningar som St Olavsloppet har i framtiden.

För trots att trenden pekar uppåt för loppet, och att loppet ligger helt i linje med annan utveckling inom friskvård, motion, hälsa och löpning så finns det också reella utmaningar att ta tag i.

St Olavsloppet arrangeras i princip på ideell basis och ett antal människor lägger ner massa oavlönat arbete för att planera och genomföra loppet. Dessa personer utgör loppets självklara stomme och loppets skulle vara omöjligt att genomföra utan deras insatser. Problemet är att lämna över ”stafettpinnen” till en yngre generation. Detta är en av de stora utmaningar St Olavsloppet står inför.

Därför önskade man att förstudien skulle undersöka andra möjligheter att organisera arbetet på med en förhoppning om att kunna hitta en driftsform som möjliggjorde åtminstone delvis avlönad personal. Detta utan att St Olavsloppet själ och goodwill skulle förändras. Utifrån en tuffare konkurrens på sponsormarknaden bör loppet hitta en egen starkare ekonomisk motor för framtiden.

Andra aspekter som förstudien undersökte är hur man skall hantera det ökade deltagarantalet och vilka konsekvenserna kan bli om antalet fortsätter att öka. Förstudien såg på trafiksituationen och miljöpåverkan men också hur man skall bibehålla upplevelsen och kvalitén för deltagarna även om man växer.

En annan intressant sak som också genomfördes var en test tillsammans med Mittuniversitet där man ser på möjligheten för handikappade, rullstolsbundna att delta på samma villkor som fullt friska genom omräkningstabeller.

 

Under arbetet med att samla in fakta och underlag för vidare analyser blev det tydligt att St Olavsloppet hade brister i sin interna organisation. Bland annat saknades formella avtal mellan huvudägarna till loppet samt dokumentation och rutiner för att kvalitetssäkra loppet. Under projekttiden kunde dock förstudien presentera såväl avtalsförslag samt förslag till avsikts- och inriktningsdokument. Dessa dokument antogs av St Olavsloppets huvudmän och genom detta så kunde arbetet med att skapa en långsiktig utvecklingsplan för St Olavsloppet fortsätta.

 

Men vi bedömer ändå att förstudien på ett konkret och handfast sätt har bidragit till att säkra St Olavsloppets framtid, både genom det faktum att befintliga organisation nu är mer samspelt och tydligare organiserad. Men också genom att St Olavsloppet har fått ett bra underlag och rekommendationer att utgå ifrån när de skall ta nästa steg av utveckling och förädling.

Ett tydligt bevis på att St Olavsloppets huvudmän, Jämtland Härjedalens Friidrottsförbund  och St Olavsloppet A/S, anser att de fått hjälp genom förstudien och att de vill fortsätta på den väg som förstudien stakat ut är att de har inkommit med en formell ansökan till Naboer AB om hjälp med att formulera, och ansöka om ett nytt större, framtida INTERREG-projekt. Detta projekt skulle bland annat  att arbeta vidare med de potentiella utvecklingsområden som förstudien identifierat samt att arbeta fram en lämplig driftsorganisation som kan förvalta, förädla och utveckla St Olavsloppet och som kan ta över när de ideella krafterna inte längre räcker till. Detta projekt kommer ha som en tydlig målsättning att starta upp ett antal nya aktiviteter för att öka intäkterna men också får att skapa en större effekter för folkhälsan, föreningslivet och skapa mervärden i regionen.


Det som genomsyrat hela förstudien och initiativet till den är att inget arrangemang är så bra att det inte går att utveckla. Tvärtom är det så att ett arrangemang som står stilla, långsamt går bakåt! Utveckling skall vara ett uttalat mål och strategi för att bibehålla och öka St Olavsloppets good-will, attraktionskraft och positiva effekter även under de kommande 25 åren!

Här hittar ni projektets slutrapport.